Integritetspolicy (GDPR)

INNEHÅLL:

2 PERSONUPPGIFTSPOLICY – EXTERN

2 TILLÄMPNING OCH REVIDERING

2 DATAANSVARIG

3 HUR SAMLAR MAJEJEBYGG IN PERSONUPPGIFTER?

3 VILKEN INFORMATION SAMLAR MAJEJEBYGG IN?

3 BETALNINGSMEDEL AV KÖP ONLINE

3 VAD ÄR SYFTET MED INSAMLANDET?

4 DEN JURIDISKA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN

4 DINA RÄTTIGHETER

5 OM DU SÖKER ANSTÄLLNING HOS MAJEJEBYGG

6 FÖRVARINGSSÄKERHET OCH DELNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

6 COOKIES

6 KONTAKT

Integritetspolicy – Extern

Ett av MajejeBygg överordnade mål är att upprätthålla högsta nivå på säkerhet för våra kunder och medarbetare – detta gäller även för skydd av personuppgifter.

MajejeBygg vill med denna policy visa tydligt och överskådligt hur MajejeBygg hanterar dina personuppgifter.

Tillämpning och revidering

Ledningen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov.

Bolagets dataskyddsansvarig är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Denna policy är tillämplig för företagets styrelseledamöter, VD, medarbetare samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Ledningen har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Ledningen får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på företaget.

Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Om en säkerhetsincident inträffar så skall den rapporteras till datainspektionen inom 72h från det att incidenten uppmärksammats. Eftersom MajejeBygg inte hanterar känsliga uppgifter så krävs ingen rapportering till person vars uppgifter har blivit stulna.

Dataansvarig

MajejeBygg AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Toppengallerian. Kommunikation sker till största del via email, hemsidan www.toppengallerian.se men även genom reklam och event.

MajejeBygg AB är dataansvarig. MajejeByggs kontaktuppgifter är:

MajejeBygg AB, Att: GDPR ansvarig, Kungstorpsvägen 8A, 236 32 Höllviken

MajejeBygg utför all hantering av personliga uppgifter i överensstämmelse med gällande lag. MajejeBygg håller för närvarande på med att anpassa relevanta processer och system så att de följer de nya EU-reglerna för behandling av personuppgifter (GDPR).
MajejeBygg marknadsför och säljer tjänster enligt ovan beskrivet. När du gör en förfrågan lämnar du dina personuppgifter till MajejeBygg och godkänner samtidigt att dina personuppgifter kan behandlas av MajejeBygg.

Hur samlar MajejeBygg in personuppgifter?

MajejeBygg samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • När du väljer att kontakta MajejeBygg.
 • Vid anmälan till MajejeByggs nyhetsbrev och event.

Insamling av personuppgifter samt behandling av dessa sker alltid i enlighet med lagen.

Vilken information samlar MajejeBygg in?

MajejeBygg samlar bland annat in följande personuppgifter:

 • Namn, företagsadress, telefonnummer, e-postadress.
 • Uppgifter om ditt företag och relevanta kontaktpersoner.

Vad är syftet med insamlandet?

MajejeBygg samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för det syfte som beskrivs i de särskilda reglerna och villkoren för den aktuella förfrågan, samt i den aktuella personuppgiftspolicyn.
Det är den enskilda förfrågan, som både avgör vilka personuppgifter MajejeBygg samlar in och målet med insamlandet.

MajejeByggs mål med insamling av personuppgifter kan vara ett eller flera av följande:

 • Behandling av din förfrågan till MajejeBygg.
 • Kontakt med dig före och/eller efter att din förfrågan är gjord.
 • Uppfyllande av din förfrågan.
 • Förbättring och utveckling av MajejeByggs tjänster.
 • Anpassning av MajejeByggs kommunikation och marknadsföring till dig.
 • Administration av din relation till MajejeBygg.
 • Uppfyllande av lagens krav.

Den juridiska grunden för behandlingen

Nedan redogörs för de juridiska grunder som MajejeBygg baserar behandlingen av dina personuppgifter.

MajejeBygg kan exempelvis behandla dina personuppgifter för att det är nödvändigt för att fullgöra en förfrågan eller ett kontrakt där du ingår. Det kan exempelvis vara i samband med uthyrning av lokal, i vissa fall via en samarbetspartner eller direkt med MajejeBygg. Det kan också vara i samband med möten och/eller samarbetsavtal.

MajejeBygg kan även behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra vissa handlingar och/eller förberedelser på din begäran, före ingående av ett kontrakt.
Behandlingen kan även göras för att MajejeBygg kan driva ett legitimt intresse, under förutsättning att detta inte går ut över ditt intresse.

Bland legitima intressen som MajejeBygg driver kan nämnas statistik, kundundersökningar, intressebaserad marknadsföring och analys av allmänt användarbeteende, bland annat i syfte att förbättra dina fördelar, din upplevelse, samt kvaliteten på MajejeByggs produkt.

Behandling av dina personuppgifter är dessutom ålagda MajejeBygg enligt lag. Det gäller exempelvis i samband med förfrågan, där det av lagen framgår vilka personuppgifter MajejeBygg är ålagda att registrera.

Dina rättigheter

Enligt persondataförordningen har du en rad rättigheter. Rättigheterna är följande:

 • Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter MajejeBygg behandlar om dig.
 • Du har rätt att få infört rättelser och aktualisering av de personuppgifter MajejeBygg har registrerat om dig.
 • Du har rätt att få de personuppgifter MajejeBygg har registrerat om dig raderade. Om du vill få dina personuppgifter raderade, raderar MajejeBygg alla personuppgifter som MajejeBygg inte enligt lag är skyldiga att spara.
 • Om behandlingen av personuppgifter är baserad på ett samtycke från dig, har du rätt att dra tillbaka samtycket, vilket betyder att behandlingen därefter upphör, utom i de fall då MajejeBygg är ålagt enligt lag att behandla personuppgifterna.

Åtkomsten kan dock vara begränsad för att skydda andra personers privatliv, företagshemligheter och immateriella rättigheter. Du kan genom skriftlig begäran hos MajejeBygg antingen få en utskrift av dina personuppgifter, få dina personuppgifter rättade, göra invändningar eller begära att få dina personuppgifter raderade. Begäran ska undertecknas av dig och innehålla ditt namn, folkbokföringsadress, telefonnummer samt e-postadress.

Du kan även kontakta MajejeBygg om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga förpliktelser.

Begäran skickas till: MajejeBygg AB, Att: GDPR ansvarig, Kungstorpsvägen 8A, 236 32 Höllviken

MajejeBygg kommer inom 1 månad efter mottagande av din begäran om utskrift skicka denna till din folkbokföringsadress via rekommenderat brev.

Vid begäran om rättelser och/eller radering av dina personuppgifter, undersöker MajejeBygg om förutsättningarna är uppfyllda och genomför i så fall ändringar eller radering så snart som möjligt. MajejeBygg kan avvisa en begäran som antingen är orimligt upprepande, kräver oproportionerliga tekniska åtgärder (exempelvis att utveckla ett nytt system eller ändra en befintlig praxis väsentligt), påverkar skydd av andras personuppgifter eller i situationer där en önskade handlingen kan anses vara ytterst komplicerad (till exempel begäran om uppgifter som uteslutande existerar som säkerhetskopior).

Om du söker anställning hos MajejeBygg

När du söker anställning hos MajejeBygg behandlas de uppgifter du har givit MajejeBygg i samband med din ansökan.
Det rör sig normalt om allmänna personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e- postadress, uppgifter om utbildningsbakgrund samt uppgifter om nuvarande och tidigare yrkesverksamhet.

I samband med rekryteringsprocessen för vissa anställningar kan MajejeBygg be kandidaterna att utföra ett personlighetstest. Resultatet av denna behandlas av berörda resurser.
MajejeBygg använder uppgifterna för att bedöma om MajejeBygg vill erbjuda dig en anställning, samt för att kommunicera med dig i samband med rekryteringsprocessen.

Om du blir anställd på MajejeBygg sparas dina uppgifter i enlighet med MajejeBygg interna integritespolicy för medarbetare.

Ansökningar från kandidater som inte anställs sparas som huvudregel i 6 månader efter det att avslaget lämnats. MajejeBygg inhämtar samtycke från den sökande för sparande av ansökningen i rekryteringssystemet.

Du kan när som helst göra invändningar mot att uppgifter om dig används för ytterligare behandling.

Förvaringssäkerhet och delning av dina personuppgifter

MajejeBygg skyddar dina personuppgifter och har skapat interna regler om informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot icke auktoriserat offentliggörande och mot att obehöriga får åtkomst eller kännedom om dem.

MajejeBygg har etablerade procedurer för tilldelande av åtkomsträttigheter till de av våra medarbetare som behandlar känsliga personuppgifter och -data, som ger kännedom om personliga intressen och vanor.

MajejeBygg kontrollerar deras faktiska åtkomst genom loggning och övervakning.
För att undvika dataförluster tar MajejeBygg löpande backup på våra data.
I fall av säkerhetsbrott som resulterar i en hög risk för dig när det gäller diskriminering, ID-stöld, ekonomisk förlust, förlust av rykt eller annan väsentlig olägenhet, kommer MajejeBygg att underrätta dig om säkerhetsbrottet så snabbt som möjligt

MajejeBygg säkerhetsprocedurer revideras löpande mot bakgrund av den senaste tekniska utvecklingen. Utöver MajejeBygg interna system använder sig MajejeBygg av externa leverantörer av IT-tjänster, IT-system, betalningslösningar etc.

MajejeBygg har satt igång processen om ingående av databehandlaravtal med alla aktuella leverantörer, i enlighet med de nya EU-reglerna för behandling av personuppgifter (GDPR). Härvid säkras en hög nivå på skyddet av dina personuppgifter.

MajejeBygg raderar dina personuppgifter, när MajejeBygg enligt lagen inte längre är skyldigt att bevara uppgifterna, eller när det inte längre finns något syfte med behandlingen.

Cookies

MajejeBygg kan använda cookies för sina digitala tjänster. Ytterligare information om vår cookie- politik hittar du på vår hemsida i de fall de används.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål som gäller MajejeBygg behandling av personuppgifter kan du skriftligen vända dig till:

MajejeBygg AB, Att: GDPR ansvarig, Kungstorpsvägen 8A, 236 32 Höllviken

Om detta inte åtgärdar saken, kan eventuellt klagomål därefter göras hos Datainspektionen. Den aktuella kontaktadressen hittar du på http://www.datainspektionen.se/

Eventuella ändringar av personuppgifts-policyn när nya regler och villkor offentliggörs, meddelas på MajejeBygg hemsida.

Du kan se datum för senaste revisionen av policyn nedan. Maj 2018