Vi har stängt nu! DAGENS ÖPPETTIDER: Toppengallerian: 10.00 - 20.00 | ICA Toppen: 08.00 - 20.00

Kundklubb

ToppenDirekt för dig!

Vill du få speciella erbjudanden från Toppengallerian och information om nyheter direkt till din mailadress eller via sms? Då ska du anmäla dig till Toppengallerians kundklubb. På så sätt får du tillgång till exklusiva erbjudanden, evenemang och mycket mer. Och det bästa är att det är helt gratis! Du kan förvänta dig att få ca ett mail/sms från oss i månaden.

När du registrerat dig som medlem i ToppenDirekt sparas den informationen konfidentiellt och vi delar inte den till tredje part. Du måste vara över 16 år då datalagen inte tillåter registrering av personer under denna ålder.

Bli medlem i ToppenDirekt redan idag genom att fylla i fälten här nedan.

DAGENS ÖPPETTIDER: Toppengallerian: 10.00 - 20.00 | ICA Toppen: 08.00 - 20.00

Kundklubben:

Vill du få speciella erbjudanden från Toppengallerian och information om nyheter direkt till din mailadress eller via sms? Då ska du anmäla dig till Toppengallerians kundklubb. På så sätt får du tillgång till exklusiva erbjudanden, evenemang och mycket mer. Och det bästa är att det är helt gratis! Du kan förvanta dig att få ca ett mail/sms från oss i månaden.

GDPR

Om MajejebBygg AB och denna integritetspolicy

MajejeBygg AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Toppengallerian. Kommunikation sker till största del via email, hemsidan www.toppengallerian.se men även genom reklam och event.

Ett av MajejeBygg överordnade mål är att upprätthålla högsta nivå på säkerhet för våra kunder och medarbetare – detta gäller även för skydd av personuppgifter.

När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. MajejeBygg är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enighet med gällande rätt, inklusive EU:s allmäna dataskyddsförordning (DGPR), och den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till MajejebBygg vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Det är viktigt att du läser och förstår denna integritetspolicy. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vilka personuppgifter samlar MajejebBygg in och varifrån?

De personuppgifter MajejebBygg samlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

namn och kontaktuppgifter, inklusive adress, telefonnummer och e-postadress:
köphistorik;
leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation;
ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev inklusive utbildning och arbetslivserfarenhet samt foto och personlighetstester, i tillämpliga fall.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

vår hemsida; t.ex. när du blir medlem i vår kundklubb, börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev, eller anmäler dig till något av våra event eller projekt;
när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners; och/eller från vår redovisningsbyrå.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

MajejebBygg kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av avtal: För att administrera ditt medlemskap i kundklubben hos MajejebBygg, för att hantera beställningar, köp, betalningar och leveranser och kommunikation med dig samt för genomförande av rekryteringsförfaranden.

Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag och rekryteringshandlingar i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Berättigat intresse: För att kunna kommunicera med dig via e-post, för att kunna försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk, för utskick av kommunikation och marknadsföring till dig, kundundersökningar, för förbättring och utveckling av MajejebByggs produkter och tjänster samt för statistiska ändamål.

Samtycke: I det fall du har sökt jobb hos oss, men inte fått något erbjudande om anställning, kommer vi att kontakta dig för att fråga om du vill att vi behåller dina ansökningshandlingar under viss tid för eventuella framtida lediga tjänster. I vissa fall skickar vi även ut marknadsföring till dig som lämnat ditt samtycke till det.

Lagring av personuppgifter?

MajejebBygg vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

Medlem: Dina uppgifter sparas så länge du är medlem i kundklubben hos MajejebBygg, såvida vi inte behöver spara dina uppgifter av någon annan anledning som anges nedan.

Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med MajejebBygg.

Kommunikation: Om du har kontakt med MajejebBygg via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Jobbsökanden: MajejebBygg sparar dina ansökningshandlingar inklusive ditt CV, personliga brev och eventuellt foto, under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk. Om vi har ditt samtycke till att spara dina ansökningshandlingar för eventuella framtida rekryteringar kommer vi att göra det under två år.

Rättslig skyldighet: MajejebBygg sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
Direktmarknadsföring: Om du är kund till oss kan vi komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring så länge vårt kundförhållande består samt under en period om ett år därefter.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det. Detta gäller t.ex. vid utskick av direktmarknadsföring.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller lagring av ansökningshandlingar, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket.

Dina rättigheter

Enligt persondataförordningen har du en rad rättigheter, nämligen följande:

Du har rätt att få insyn i vilka personuppgifter MajejeBygg behandlar om dig.
Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och uppdaterade om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har rätt att få de personuppgifter MajejeBygg har registrerat om dig raderade eller behandlingen av dina personuppgifter begränsade, i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Du har i vissa fall rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära få dina personuppgifter överförda i ett elektroniskt format.
Om behandlingen av personuppgifter är baserad på ett samtycke från dig, har du rätt att dra tillbaka samtycket , vilket betyder att behandlingen därefter upphör, såvida fortsatt behandling inte är nödvändig enligt någon annan rättslig grund.
För att utöva någon av dina rättigheter ovan ska du skicka en skriftlig begäran till oss på kontaktuppgifterna som du hittar nedan, under ”kontakt”. Begäran ska undertecknas av dig och innehålla ditt namn, din folkbokföringsadress, telefonnummer samt e-postadress.

MajejeBygg kommer inom en månad efter mottagande av din begäran om registerutdrag skicka denna med post till din folkbokföringsadress.

Vid begäran om rättelser och/eller radering av dina personuppgifter, kommer MajejeBygg att undersöka om förutsättningarna för begäran är uppfyllda och genomför i så fall ändringar eller radering så snart som möjligt. MajejeBygg kan avvisa en begäran som antingen är orimligt upprepande, kräver oproportionerliga tekniska åtgärder (exempelvis att utveckla ett nytt system eller ändra en befintlig praxis väsentligt), påverkar skydd av andras personuppgifter eller i situationer där den önskade handlingen kan anses vara ytterst komplicerad (till exempel begäran om uppgifter som uteslutande existerar som säkerhetskopior). I vissa fall kan dina rättigheter vara begränsade för att skydda andra personers privatliv, företagshemligheter eller immateriella rättigheter.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att MajejebByggs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Om du söker anställning hos MajejeBygg

När du söker anställning hos MajejeBygg behandlas de uppgifter du har givit MajejeBygg i samband med din ansökan enligt vad som har angivits under respektive rubrik ovan.

I samband med rekryteringsprocessen för vissa anställningar kan MajejeBygg be kandidaterna att utföra ett personlighetstest. Resultatet av denna behandlas av berörda resurser.
MajejeBygg använder uppgifterna för att bedöma om MajejeBygg vill erbjuda dig en anställning, samt för att kommunicera med dig i samband med rekryteringsprocessen.

Om du inte skulle bli erbjuden en tjänst kommer MajejeBygg att spara dina ansökningshandlingar inklusive ditt CV, personliga brev och eventuellt foto samt testresultat under en period om två år efter avslutad rekryteringsprocess för att vi ska kuna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk.

För att MajejeBBygg ska kunna använda dina ansökningshandlingar för det fall du skulle bli aktuell för en annan tjänst inom bolaget krävs dock ditt samtycke. I det fall du efter ansökan inte blir erbjuden en tjänst kommer vi därför att efterfråga ditt samtycke för att spara din ansökan i detta syfte under en period om två år.

Om du blir anställd på MajejeBygg sparas dina uppgifter i enlighet med MajejeBygg interna integritespolicy för medarbetare.

Överföring av personuppgifter

MajejebBygg iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Företagstransaktioner: Om hela eller delar av MajejebBygg verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att MajejebBygg ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Personuppgiftsbiträden: I vissa fall kan MajejebBygg komma att överföra dina personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster till MajejebBygg, vilka även anlitas som personuppgiftsbiträden.

Säkerhet

MajejebBygg skyddar dina personuppgifter och har skapat interna regler om informationssäkerhet, som innehåller instruktioner och åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot icke auktoriserat offentliggörande och mot att obehöriga får åtkomst eller kännedom om dem.

MajejebBygg har etablerade rutiner för tilldelande av åtkomsträttigheter till de av våra medarbetare som behandlar känsliga personuppgifter och -data, som ger kännedom om personliga intressen och vanor.

MajejebBygg säkerhetsrutiner revideras löpande mot bakgrund av den senaste tekniska utvecklingen. Utöver Packbridges interna system använder sig MajejebBygg av externa leverantörer av IT-tjänster, IT-system, betalningslösningar etc. I de fall MajejebBygg anlitar personuppgiftsbiträden ingås alltid personuppgiftsbiträdesavtal med sådana leverantörer av tjänster, i enlighet med dataskyddsförordningen.

Ändringar i integritetspolicyn

Om detta inte åtgärdar saken, kan eventuellt klagomål därefter göras hos Datainspektionen. Den aktuella kontaktadressen hittar du på www.datainspektionen.se
Eventuella ändringar av personuppgiftspolicyn när nya regler och villkor offentliggörs, meddelas på Packbridges hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Du kan se datum för senaste revisionen av den här integritetspolicyn längst ner.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål som gäller MajejeBygg behandling av personuppgifter kan du skriftligen vända dig till:

MajejeBygg AB, Att: GDPR ansvarig, Kungstorpsvägen 8A, 236 32 Höllviken

Made by Shape & Brand i Malmö AB©